หอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี

หอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี ภายในหอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี มีการจัดแสดงนิทรรศการมีเนื้อหา ด้วยแบบจำลอง ผสานสื่อที่ทันสมัย น่าสนใจ และง่ายต่อการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 7 โซนดังนี้
1. ก่อร่างสร้างเมืองเชียงราย กล่าวถึงตำนานเมืองพญานาค การค้นพบวัฒนธรรมหิน ยุคสังคมเกษตรกรรม ยุคสังคมล่าสัตว์ ยุคตำนาน ยุคแคว้นโยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน
2. ร่องรอยไหน ในถิ่นฐาน กล่าวถึงยุคประวัติศาสตร์ สมัยหิรัญนครเงินยาง การสร้างเวียงเชียงราย ตลอดจนรวบรวมอาณาจักรล้านนา การสร้างเมืองเชียงใหม่ จวบจนปกป้องเมืองเชียงใหม่จากการรุกรานของพม่า โดยพระยากาวิละ จนถึงยุคสมัยที่รวบรวมอาณาจักรล้านนาเข้ากับกรุงสยาม
3. เล่าแจ้งแถลงไข เป็นเธียเตอร์ สำหรับบรรยายและฉายภาพประกอบ โดยเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงราย และพญามังรายมหาราช จนถึงพญามังรายสวรรคต ณ เมืองเชียงใหม่
4. เมืองโบราณ อาณาจักรล้านนา จัดแสดงพื้นที่ภูมิประเทศของจังหวัดเชียงราย และอาณาเขตโดยรวบรวมทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นดินเผา พับสา แสดงเมืองโบราณแห่งอาณาจักรล้านนา แหล่งเตาเวียงกาหลวง กฎหมายมังรายศาสตร์
5. พญามังรายมหาราช จัดแสดงพระรูปจำลอง พระราชประวัติของพญามังรายมหาราช การสถาปนาอาณาจักรล้านนา ลำดับกษัตริย์ราชวงศ์มังราย
6. สู่เมืองเชียงราย การเปลี่ยนแปลงจากเวียงไชยบุรี สู่หิรัญนครชัยบุรีศรีเชียงแสน การตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าจนกระทั่งกลับสู่อิสรภาพ ตราประจำเมืองในอดีตจนพัฒนารูปแบบการปกครองแบ่งออกเป็น 18 อำเภอ และแสดงประวัติความเป็นมาของแต่ละอำเภอ
7. ความรู้รอบตัว แสดงเกี่ยวกับศาสนสถานที่สำคัญของเมืองเชียงราย ได้แก่ ประวัติของวัดที่มีลักษณะเด่นต่างๆ

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความสำคัญและทรงคุณค่ามากมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ตระหนักถึงคุณค่าเรื่องภูมิหลังของท้องถิ่น พัฒนาการทางสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ชนชาติพันธุ์ ของเมืองเชียงรายที่เชื่อมโยงและหล่อหลอมกันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเมืองแห่งศิลปิน และร่วมฉลองเมืองเชียงรายที่มีอายุครบ 750 ปี
พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาหอประชุมเม็งรายอนุสรณ์เป็น
“หอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษ วิถีชีวิตของชาวเชียงรายในอดีต ต้นกำเนิดชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย ฯลฯ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น และความภาคภูมิใจในเมืองเชียงราย รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานไว้เป็นมรดกของท้องถิ่นและชาติ

เป็นการปรับปรุงอาคารหอประชุมเม็งรายอนุสรณ์เดิม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิหลังของท้องถิ่น พัฒนาการทางสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการภายในได้จัดแสดงเนื้อหานับตั้งแต่ยุคสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ยุคของการสร้างบ้านเมือง การเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งเป็นเมืองเชียงรายในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่าภูมิใจของคนเชียงราย ซึ่งทั้งหมดนี้นำเสนอด้วยแบบจำลองผสานสื่อที่ทันสมัย ทั้งสไลด์
วีดีทัศน์ ซอฟแวร์ หุ่นจำลอง บอร์ดกราฟฟิก
และภาพประกอบคำบรรยายที่ทันสมัยสวยงามน่าสนใจ และง่ายต่อการเรียนรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *