วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรีวัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดที่โด่งดังคน

ประเทศไทย นิยมมากมายราบไหว้ โดยมี ลักษณะเด่นคือ พุทธรูป ปูนปั้นองค์สี

ขาว ที่มี ขนาดใหญ่ ที่สุด ใน โลกซึ่ง ตั้ง อยู่ ที่โล่งแจ้ง นาม ว่า พระ กกุส้น โธ เป็น

พุทธรูปปางมารวิชิต รอบๆ ข้างหน้า องค์ พุทธรูป ยังมี ฆ้องรวมทั้งบาตร ที่ ใหญ่

ที่สุดใน โลกด้วย นอกเหนื่อจากนั้น ยังมี พระพุทธ วัว สูดดม พุทธรูป โลหะ

สำริด องค์ ใหญ่ ที่สุด ในประเทศ ข้างใน วัดมี อาคารบ้านเรือน ต่างๆ เยอะๆ ดัง

เช่น พุทธรูป ต่างๆ รูปหล่อ พุทธประวัติ พระพุทธเจ้า พระวิหารร้อย ยอด เจดีย์

ร้อย ยอด สมเพชนียสถานที่เลียนแบบ เมืองสวรรค์นรกเลียนแบบ ซึ่งสั่งปลูก

สร้าง กลุ่มนี้ ทำให้มีนัก ท่องเที่ยวแวะเวียน มา อย่างสม่ำาเสมอ

พระพุทธ วัว สูดดม พุทธรูป โลหะ สำริด องค์ ใหญ่ ที่สุด ในประเทศ ไทย เริ่ม

ก่อสร้ง ตั้งแต่ปี้ พุทธศักราช 2502 ใช้เวลา ก่อสร้างนานถึง 17 ปี๊ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ เดินทางไป มา ทรง ชูพระ เกตุ มาลา

ตอนวันที่ 12 มี.ค. 2512บาคาร่า

เว้นเสียแต่พระพุทธ วัว สูดดม แล้ว ยังมี พระ กกุ สัน โธ ป็น พุทธรูป ขนาดใหญ่

ปาง มารชิ องค์ สีขาว สูง 28 วา 2 ศอก หน้าตักกว้าง 20 วา ติดตั้งอยู่ ที่โล่ง

แจ้ง นักเดินทางสามารถ เห็น ได้ แต่ไกล ซึ่ง ราษ ฎร ทั่วๆไปนิยม มากมาย ราบ

ไหว้ เวทนา นีย สถานที่ 4 อยู่ รอบๆ ข้างหน้า องค์ พระ กกุ สัน โธ มี อาคารบ้าน

เรือน ซึ่งเลียนแบบ จาก สถานที่สำคัญ ทาง ศาสนาพุทธ สั่ ที่ ใน อินเดีย และก็

เนปาล ตัวอย่างเช่น สวนลุมพินี สถานที่เที่ยว เกิดซึ่งตอนนี้ อยู่ ใน เนปาล เจดีย์ พุทธ

คยา สถานที่ รู้ เจดีย์เมือง สาร ที่นา ถซึ่ง เป็นที่ตั้ง ของป่า อิสิป ตน สัตวํป่า ทาย วัน

สถานที่ แสดง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โปรด ปัญจวัคคีย์ รวมทั้งกุสิ ที่นารา สถานที่

ตาย ของพระพุทธเจ้า

พื้นที่ ข้างหลัง ของ พระ กกุ สัน โธ จะ มองเห็น พุทธรูป อยู่ เยอะแยะ ปริมาณ กว่า

500 องค์ โดย ใต้ฐาน ของบาง องค์ พระ เป็น ที่เก็บ อัฐิ ของ คนที่ ตายไป แล้ว

นรก ภูเขา ไม่ เป็นการเลียนแบบ ภาพ ประติมากรรม ปูนปั้น เกี่ยวกับ นรก ผลิตขึ้น

เพื่อย้ำาเตือน ให้มนุษย์ตระหนักถึง เรื่องเวรกรรม โดย มี สาร สำคัญ ที่ พากเพียร

บ่งชี้ ถึง คนที่คิดร้าย ต่อ บิดามารดา ของตนเอง จะต้อง มา อยู่ ใน เมืองนรก ภูเขา

ไม่กำเนิด เป็น เปรต และก็อสุกาย เวียนว่ายตาย กำเนิด อย่าง ทุกข์ ท รมาร ตาม

หลัก ความเชื่อถือ ทาง ศาสนาพุทธ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *