ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพญาบังสา

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพญาบังสา เป็นกลุ่มที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน โดยใช้กระบวนการของงานวิจัย (ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา) ได้รับกาสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน เริ่มตั้งแต่ปี 2551 และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2553 และได้มีการก่อสร้างที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวชุมชน ห้องประชุม โรงอาหาร จากการลงหุ้นของสมาชิก ภายในศูนย์ มีการจัดการองค์ความรู้ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการเรียนรู้การทำนาอินทรีย์ (Organic rice) กิจกรรมการเรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้เอง กิจกรรมการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และการทำน้ำหมักชีวภาพ (enzyme)ufa นอกจากนี้ยังได้มีการเชื่อมโยงฐานการเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ในตำบล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดการกระจายรายได้ที่หลากหลายสู่กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มรถสามล้อพ่วง กลุ่มแม่บ้านทำอาหาร และของฝากจากนาอินทรีย์ เป็นต้น โดยจำแนกฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆดังนี้

ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
– เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โฮมสเตย์ของชาวบ้านในชุมชนเป็นฐานการจัดการเรียนรู้ ด้านประวัติศาสตร์ชุมชน , ตำนานเรื่องเล่า , การละเล่น เป็นต้น
– ใช้กลุ่มยานพาหนะ สามล้อพ่วงข้าง นำเที่ยววิถีชุมชน

ด้านการเกษตร
– ใช้ฐานการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเลี้ยงแพะ แกะ , กลุ่มเลี้ยงปลา , เกษตรกรภูมิปัญญา, วิศวะกร ป.4 ผลิตเครื่องจักรใช้เองเพื่อผลิตข้าวกล้องจากนาอินทรีย์ , กลุ่มออมทรัพย์ที่ยั่งยืนบนวิถีพอเพียง เป็นต้น

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
– ฐานการเรียนรู้ทางโบราณวัตถุ เช่น ถ้วยชาม และของใช้โบราณสมัยกรุงสุโขทัย เป็นต้น
– ชมถ้าพญาบังสา มีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับชุมชนดั่งเดิมของตำบลควนโพธิ์
– เส้นทางเดินป่าสุวังไม้ไผ่ ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่า และพันธุ์ไม้ ชมความงามหินงอกหินย้อยในบริเวณวังไม้ไผ่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกะทะ
– หอดูนก ที่หนองปลักพระยา ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา ศึกษาธรรมชาติของนกน้ำ , นกย้ายถิ่นข้ามทวีป หลายร้อยชนิด

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา เป็นกลุ่มที่บูรณาการกับการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในตำบลควนโพธิ์อย่างลงตัว ตามปรัชญา สร้างโอกาส พัฒนาคน ชุมชนเข้มแข็ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *